Adatkezelési tájékoztató

A Fudbot használata során megvalósuló adatkezelésekről

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a(z) Fudbot mobiltelefonos, illetve egyéb elektronikus mobil eszközén használható applikáció (a továbbiakban: App) működésével összefüggésben történő adatkezelési folyamatokról a felhasználók, mint érintettek megfelelően tájékoztatásra kerüljenek, tudomással bírjanak a felhasználásra tekintettel a(z) Malacka Bt., mint adatkezelő által végzett, őket érintő adatkezelési tevékenységek részleteiről. Jelen tájékoztató ismertetésével a(z) Malacka Bt. eleget tesz az európai uniós általános adatvédelmi rendelet, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében foglalt, az érintett felé fennálló adatkezelői tájékoztatási kötelezettségének.

Az adatkezelő személye és az adatkezelés helye

Adatkezelő a(z) Malacka Bt. (székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 23b., cégjegyzékszám: 01-06-118100, ügyvezető: Németh Vladimir; a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő), illetve az applikáció működtetése során feladatkörrel rendelkező munkavállalói, és adatfeldolgozói.

Az adatkezelés helye ezen munkavállalók és adatfeldolgozók munkavégzési helye.

Az Adatkezelő elérhetőségei:

Weboldal: fudbot.hu

E-mail: info@fudbot.hu

Telefon: +36209744544

Postacím: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 23b.

A Társaság adatvédelmi szabályzata az alábbi weboldalon érhető el: legal.fudbot.hu

Adatfeldolgozók

A Társaság a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

IT-megoldások nyújtása, felhőalapú tárolás: RACKFOREST ZRT. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001., Központi telefonszám: +36 1 211 0044, E-mail: info@rackforest.com).

Közös adatkezelő

A Társaság a személyes adatok kezelése során az App megfelelő működtetése érdekében az alábbi adatkezelővel, mint a Facebook Messengert működtető társasággal végez közös adatkezelést:

Facebook, Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States; www.facebook.com; a továbbiakban: Facebook Messengert működtető társaság)

Adatkezelési szabályzata az alábbi weboldalon érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation/

Tájékoztatató az App felhasználásának feltételeiről

Az App az Adatkezelő saját fejlesztésű terméke, amelynek működtetését kizárólag Adatkezelő végzi. Az App célja az étkezési lehetőséget biztosító vendéglátó egységek kiszolgáló személyzete és a vendégek közötti kommunikáció egyszerűsítése, hatékonyabbá tétele, ezáltal a kiszolgálás gyorsítása, a kiszolgálás élményének javítása.

Az App használata költségtérítés ellenében / ingyenes, azonban kizárólag akkor lehetséges, ha a felhasználó megismeri és elfogadja a Társaság jelen adatkezelési tájékoztatóját, melyet az App megnyitásakor tehet meg.  Az adatvédelmi jogszabályok betartására Társaságunk kiemelt figyelmet fordít, így ennek elmaradása esetén felhasználói szándékot befogadni nem áll módunkban.

Az App használatának további feltétele a Facebook Messenger elnevezésű applikáció telepítése és aktív működése a felhasználó eszközén, tekintettel arra, hogy a Facebook Messenger technikai hátteret biztosít az App megjelenítéséhez, funkcionalitásának teljes körű biztosításához.

Az App működése során a felhasználótól, mint érintettől gyűjtött, rendelkezésre álló adatokat a Társaság a Facebook Messengert működtető társaság számára nem teszi elérhetővé, az App működése során keletkezetett, megadott adatok vonatkozásában a Facebook Messengert működtető társaság nem válik adatkezelővé, ugyanis adatkezelést kizárólag a Facebook Messenger működtetése vonatkozásában végez.

A Társaság és a Facebook Messengert működtető társaság tehát kizárólag a Facebook Messenger vonatkozásában rendelkezésre álló személyes adatok tekintetében végeznek közös adatkezelést. Adatkezelői státusukra tekintettel a közös adatkezelésre a társaságok saját adatkezelési szabályai vonatkoznak, a közös adatkezelés során az egyes adatkezelők a saját maguk által megvalósított adatkezelési tevékenységükért tartoznak felelősséggel.

Az adatkezelés jellemzői

Az adatkezelés célja: az App teljes körű működésének, valamennyi funkciójának megfelelő biztosítása a felhasználó számára, a felhasználói élmény magas fokú biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, amelyet a felhasználó, mint érintett ráutaló magatartással, az App megnyitásával, a Társaság jelen adatkezelési tájékoztatójának elfogadásával ad meg.

A kezelt adatok köre:

Az App működtetése során a felhasználó alábbi adatai kerülnek kezelésre:

  • mobiltelefon vagy egyéb elektronikus eszköz IP címe
  • felhasználó e-mail címe
  • az App használata során keletkezett, a felhasználó választására vonatkozó adatok
  • helymeghatározási adatok
  • a Facebook Messengeren keresztül az alább adatok kezelésére kerül sor
    • egyedi azonosito (app scope)
    • név

Az adattárolás módja: elektronikus.

Az adatkezelés ideje: az adatok kezelésére az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kerül sor. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az App megfelelő működéséhez szükséges körben történik, az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását az App törlésével, a mobiltelefonról, egyéb elektronikus eszközéről történő leválasztásával vonhatja vissza, amelynek eredményeként a továbbiakban az App használata számára – újabb hozzájárulás megadásáig – nem lesz biztosított. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Adattovábbítás: az App működtetése során keletkező, illetve rendelkezésre álló személyes adatokat a Társaság harmadik személy részére nem továbbítja, az adatokat nem hozza nyilvánosságra.

A Facebook Messenger vonatkozásában rendelkezésre álló adatokat a Társaság a Facebook Messengert működtető társaságtól kapja, azonban a Társaságtól a Facebook Messengert működtető társaság felé nem történik adattovábbítás.

Adattovábbításra egyéb esetben csak megfelelő jogalap és adatkezelési cél fennállása mellett, különösen jogszabály alapján, vagy bírósági, illetve hatósági megkeresés alapján kerülhet sor.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A felhasználó a kezelt adatok tekintetében tájékoztatást, szükség esetén helyesbítést kérhet, továbbá a jogszabályi feltételek fennállása esetén élhet az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz vagy az adatok törléséhez való jogával.

Társaságunk adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; www.naih.hu) fordulhat. Igényét bírósági úton is érvényesítheti. A per az érintett választása alapján a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A tiltakozáshoz való jog

Közérdekű adatkezelés, vagy a Társaság vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés esetén a felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság, illetve adatfeldolgozója a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az a felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2022. november 27.